Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató letöltése PDF formátumban

 

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Darázs Keverő Kft. által üzemeltetett www.darazskevero.hu weboldalon és a kapcsolódó Facebook oldalon (továbbiakban, mint „weboldalak”), valamint a cégcsoport székhelyein alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a cégcsoport alábbi tagjainak adatkezelésére értelmezhető:

 • Vital Eggs Kft.
 • Nagykörűi Haladás Zrt.
 • Alattyáni Tejtermelő Kft.
 • Jászberényi Kossuth Zrt.
 • Adácsi Da-Ke Kft.
 • Atkári Mezőgazdasági Szövetkezet
 • Pusztamonostor 2000 Zrt.
 • Kossuthért Vagyonhasznosító Kft.
 • Madách Zrt.
 • Majfatanya Kft.
 • Darázs Keverő Kft.
 • Darázs Keverő 2000 Kft.
 • Mária Malom Kft.
 • Darázsné Simon Edina e.v.
 • Darázskeverő 60 Kft.
 • Grátisz Zálog Zrt.

a továbbiakban, mint „Csoport” vagy „Adatkezelő”

Elérhetőség

E-mail-cím: info@darazskevero.hu

A kezelt személyes adatok köre

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját – és a weboldalakhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, valamint a weboldalak üzemeltetése során megszerzett és kezelt személyes adatokra terjed ki.

Általánosságban kijelentjük, hogy addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a vásárlási információkat 8 évig őrizzük számlázási és könyvelési célból. Ez magában foglalja többek között a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

Cookie Policy

Honlapunk a testre szabott böngészés érdekében a felhasználó számítógépén kis http adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, annak megfelelő működését nem tudjuk garantálni.

A cookie-k kikapcsolhatók, illetve letilthatóak az alábbi böngésző beállítások alkalmazásával:

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

 

Az adatkezelések jogalapja és célja

Ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: információkérés, ajánlatkérés teljesítése, üzleti kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos

Adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 6 hónap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat, amennyiben az üzleti kapcsolat nem jön létre és várhatóan nem is fog létre jönni 6 hónapon túl sem.

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelés alapja az érintett önkéntes megkeresése, üzleti kapcsolat felvétele valamint információkérés a Csoport termékeiről, szolgáltatásairól.

Számlázás

Adatkezelés célja: 2007. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. tv, valamint a 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak való megfelelés megteremtése céljából;

Kezelt adatok köre: magánszemély neve, címe, email címe

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból történő adatkezelés;

Adattárolás határideje: jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

 

Kapcsolattartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: a Csoport jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogorvoslat érvényesítése

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek alapján, 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos,

Adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat végét követő 5 évig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolat felvételi lehetőség biztosítás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

Szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: természetes személyek nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)

Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján, a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos,

Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Csoport szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény és garancia nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek csak szükséges esetben adjuk át. A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Csoport Facebook oldalán

Adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a Csoport, termékeinek, szolgáltatásainak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása

Kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon, a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos,

Adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig (kikövetés időpontjáig)

Adattárolás módja: elektronikusan

A Csoport termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Közösségi oldalon a megfelelő helyen is elhelyezi a Csoportra vonatkozó jelen adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozást.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az érintett hozzájárulásának tekintendő az üzenetben önkéntesen küldött személyes adat.  A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése az Adatkezelőnél a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6) ‐ (7) bekezdései alapján

Kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, bejelentés dátuma, bejelentés tárgya

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból történő adatkezelés;

Adattárolás határideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdés alapján a panasz megválaszolásától számított 5 év

Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

 

Amennyiben valaki panasszal kíván élni az Adatkezelő irányába, azt megteheti elektronikus úton küldött levelében, vagy telefonon. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Csoportnak át kell adnia a fogyasztónak.

Rendezvények során felmerülő adatkezelés

Adatkezelés célja: a Csoport arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken video- és fényképfelvételek készítése és felhasználása

Kezelt adatok köre: érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adat

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása alapján a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos, valamint tömegfelvétel esetén a Ptk. 2:48 § (1) bekezdése alapján,

Adattárolás határideje: a marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

 

A Csoport különféle rendezvényeket, konferenciákat és csapatépítőket szervezhet. A rendezvényre látogatókat a Csoport előzetesen tájékoztatja az őket érintő adatkezelési szabályokról.

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: tájékoztatás a Csoport termékeiről, szolgáltatásairól

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. d) pontja szerint a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos,

Adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

 

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során jelen Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Amennyiben az adatokat külföldre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adott ország vagy szervezet megfelelő-e az adatvédelmi elvárásoknak.

Az Európai Unión belül, az országok adatkezelése és demokráciájuk fejlettsége megfelelő ehhez, azonban ha az EU-n kívülre továbbítja a Csoport a személyes adatokat, akkor megvizsgáljuk, hogy ez az ország megfelel-e az elvárásoknak.

Harmadik országba történő adattovábbítás alá tartoznak a Gmail-en, Facebook-on és az Instagram-on küldött üzenetek, mivel ezen szolgáltatók szerverei valószínűsíthetően az EU-n kívül helyezkednek el.

Csoportunk, csak előzetes kockázatelemzést követően veszi igénybe ezen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.

Rendelkezés a személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 30 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A Csoport minden olyan esetben értesíti a magánszemélyt, amikor annak személyes adatát érintően adatvédelmi incidens történt és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adat tulajdonosát ne érje veszteség.

Tájékoztatás az érintettek jogairól

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az adatkezelést a Rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Adatbiztonsági intézkedések

A Csoport a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

A Csoport valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Csoport munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében valamint a Csoporttal szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők és munkavállalóik.

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldalt üzemeltető cég munkatársai ismernek.

Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Csoport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elnök: dr. Péterfalvi Attila
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Budapest, 2018.10.14.